Freitag, 3. Dezember 2010

Partiler ve Particilik Şirkmidir ?

DEMOKRASİ VE ONUN VAZ GEÇİLMEZ PARÇASI OLAN PARTİLER NEDEN ŞİRKDİR ?

Merhum alim Said Havva ( r.alh) derki: " Demokrasi seçimle iş başına gelen ve başka bir kurumla temsil edilen ( Çogunluk egemenliğine dayanan ) sistemdir.Seçimle işbaşına gelmiş meclis vaya kurul ( bazı ülkelerde anayasa ile sınırlı olarak ) dilediği gibi kanun koymaya yetkili sayılmaktadır.Zaten anayasalar birtakım mercilerin sınırsız görüş ve düşünceleriyle hazırlanmaktadır.Işte böyle bir sistem ve kanun koyma,helal kılma ve haram kılma yetkisi doğrudan doğruya insanlara verilmektedir.Ki buda Şirk'dir. -Said Havva (r.alh)/Şehadet-sh.116-


Bu açıklamadan sonra şimdi particiliğin ve partiyle iştiğalin şirk olduğunu 7 madde'de görelim:


1-Herşeyden evvel herhangi bir parti kurulurken,68' ci partiler kanunu 4'cü maddesi geregi demokrasi ve laiklik
ilkelerine ( ki her ikiside küfür ve şirk'dir) bağlı kalınacağına dair söz vermek,laik ve demokratik sistemin müsaade ettiği dogrultuda çalışacağına dair imza atıp bunu tasdiklemek.Bu yapılan ahidleşme,daha işin başınday ken müşriklere teslim olmak ve kabul etmekdir.Halbuki Allah(c.c)Tağutu ve tağuti sistemleri red ve inkar etmeyi
emretmektedir.

--" Artık dine girmekte baskı ve zorlama yoktur. Islâm yeryüzünde duyulup bilinmek suretiyle doğruluk,
sapıklıktan ayrılıp belli olmuştur. O halde şeytânî güçlere ve düzenlere uymayı reddedenler ve Allah’a inananlar,
hiçbir zaman kopmayacak en sağlam kulp olan Islâm’a tutunmuşlardır. Zira Allah herşeyi işitendir, herşeyi
bilendir.“ Bakara/ 256

--" Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir. Bu, dosdoğru
dindir, fakat insanların çogu bilmezler.” Yusuf/40

-“Sonra ey Muhammed! Seni de din konusunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy; bilmeyenlerin heveslerine uyma.”
- Casiye/18 -


2- Millet vekillleri olarak meclisde yapılan yemin törenlerinde 70 milyon insan ( Türkiye misal) huzurunda
( ki bu milyonlarca insanı şahid tutmuş olmaktadırlar) Demokrasiye ve laikliğe,M.Kemalin ilke inkilablarına
bağlı kalıp onları koruyacağına dair yemin ederlerki bu şirk'dir.
Zira sahih hadislerde bu tür yeminlerin şirk ve küfür oldugu açıkca zikredilmektedir.

''O halde şeytânî güçlere ve düzenlere uymayı reddedenler ve Allah’a inananlar, hiçbir zaman kopmayacak en
saglam kulp olan Islâm’a tutunmuşlardır. Zira Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.“ Bakara/ 256

Ayeti kerimede beyan buyrulduğu gibi,insana düşen evvela tağutu ve onun sistemlerini redetmek ve akebinde
Allaha iman etmek'dir.Yani tagut ve şeytani sistemler redde'dilmeden iman etmek mümkün olmamaktadır.
Çünkü bir kalbde hem şirk ve hemde iman barınamaz.Kaldıki millet vekilleri küfri ve tağuti sistemi koruyacak larına dair and içmektedirler.

Ibni Ömerden rivayeten,resulu ekrem (s.av)buyurduki:
"Allah'tan başkası adına yemin eden kimse küfre veya şirke düşmüş olur." Tirmizî, Nüzûr 8

Ebu Hureyreden (r.a)rivayeten,resulullah (s.a.v) buyurduki:“Yemin,yemin ettirenin niyyetine göredir.“ ( Müslim )

"Putlara ve babalarınıza yemin etmeyiniz."
Müslim, Eymân 6. Ayrica bk. Buhârî, Eymân 5; Nesâî, Eymân 10; Ibni Mâce, Keffârât 2


3- Başta Anıt kabir olmak üzere,ölen müşrik ve kafirlerin cenaze namazlarını kılmak,haklarında istiğfarda ve
duada bulunmak,onların kabirleri başında saygı duruşunda bulunmak suretiyle Allah düşmanlarına saygı ve
tazimde bulunmak vs, halbuki Kuranda bütün bu fiiller kesin yasaklanmış'tır.
''Ey peygamber! O münafıklardan, ölen kimsenin asla namazını kılma, mezarı başında da ne maksatla olursa
olsun, durma sakın. Çünkü onlar, Allah’ı ve O’nun elçisini inkâr ettiler ve ilâhî buyrukları hiçe sayarak çiğneyip
can verdiler „Tevbe/84

--“Allah’tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselerin cehennemlik olduklari besbelli olduktan sonra, yakın akraba
lar olsa bile, onların bağışlanmalarını dilemek, artık ne peygambere, ne de iman edenlere yakışır „ Tevbe /113

4-Millet meclisi denen küfür meclislerine ve zamanımızın puthanelerine üye olmak,orada bulunup onlarla birara
da oturmak,yine onlarla haşir neşir olmak suretiyle,Allahın kanunlarını begenmeyip,kendi kafalarına göre
kanunlar vaz eden müşriklerin bu şirklerine yine orada bulunmak suretiyle ortak olmak.Halbuki Allahu teala
Hz.Kuranında sizde onlar gibi olursunuz buyurmakta ve uyarmaktadır.

Kaldiki,resulu ekrem(s.a)mekke döneminde müşriklerin parlementosu olan darun-nedvelerine tebliğ amaçlıda
olsa ne kendisi gitmiş nede bir sahabesini göndermiş'tir.

--"Âyetlerimizi çekişmeye dalanları görünce, başka bir bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana
unutturursa hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle beraber oturma.“ Enam/68

--“O,size kitapta “Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikce,
onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah münâfıkları ve
kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.” Nisa/140

Allahın dinine ve kitabına iftira edilen veya alay edilip tahkir edilen bir toplum içerisindeki bir müslümana iki -
şeyden birisini yapmak düşer:

1) Öylesi bir yerde hakkı haykırmak ve yapılanların küfür olup asla doğru olmadığını söylemek.
Yani Islamı yiğitce mudaafa edip gücü yetiyorsa onlara mani olmak

2) Şayet buna gücü yetmiyorsa o toplumu veya meclisi anında kalkıp terk etmek.

Işte bu iki şeyden hiçbirisini yapmayıp kafirlerin ve müşriklerin küfür ve şirk dolu söz ve fiillerine rağman onla-
rın içerisinde oturup kalmak ve onları dinlemek maazallah küfre rıza küfürdür kaidesi ve fet vasınca küfür olup
kişiyi iman dairesinden çıkarır.( Akaid kitaplarına bakılsın..)


5- Particiligin gereği müslümanlarla alakası bulunmayan ve hatta birçoğunun müslümanlar için acı ve kara günler
olan günleri ve gayri islami bayramları birer sevinc günleri olarak algılamak,diğerleri ile bu sevinci paylaşmak
ve bayram mesajları ve tebrikleri yayınlamak.Bütün halkımız ve milletimizin bayramı kutlu olsun demek.
Binaen aleyh müminlerin katledildiği,hilafetin ve şeriat kanunlarının kaldırılıp lağv edildiği(Türkiye misal)
bu günleri bayram ve sevinc günleri olarak kabul etdiklerini ilan ve iz har etmek suretiyle bunca katliam ve
tahribatlara ortak olmak.Koca bir ülkeyide bu çirkin tutum ve tavırlarına şahid tutmakta'dırlar.

''Kim kendisine dogru yol apaçık belli olduktan sonra Peygambere karşı gelir ve mü'mirilerin yolundan başkasına
uyup giderse, onu döndügü o yolda bırakır ve cehenneme atarız. O ne kötü bir dönüş yeridir!“ Nisa/115
-Ayrica akaid kitaplarimizin Elfazi ve Efali küfür bahsine bakilsin.-

"Şüphesiz ki, münafıklar ateşin en aşağı tabakasına atılacaklardır. Sen onlara yardım edici birini bulamayacaksın.
- Nisa/145 -

6- Müslüman isminin dışında gayri islami isimler edinmek suretiyle gerçek kimlik ve hüviyetlerini ilan ve izhar
etmek."Biz Laikiz ve Laikligi koruyacagız-Bizde demokratız,demokrasi tarafdarlarıyız,atatürkcüyüz v.s"gibi.
Şeriat nazarında Ikrahi-Mülci olmaksızın bu sözleri kullanmak küfür ve şirk 'dir.Zira kişinin Ikrahi-Mülci
haricinde " Ben Mülhidim veya kafirim "demesi küfürdür. Velevki şakadan dahi söyleyecek olsa nazırı itibara
alınmaz ve mürted muamelesi görür. ( Ayrica yine Elfazi ve Efali küfür meselesine dair fetvalara bakılsın.)

"Mü’minler inananları bırakıp da, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmesinler. Kim böyle yapar-
sa,Allah ile bağını koparmış olur, kendinizi onlardan gelecek tehlikelerden korumak için bu yola başvurmanız
hariç. Ancak Allah sizi kendi emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor. Çünkü bütün yollar Allah’a varır.“
-Ali -Imran/28.-
Ayeti kerimede ikrah tabiri kullanılmaktadır,ki tefsirlerde bu mesele geniş bir şekilde ele alınmaktadır.
Gerek Takiyye ve gerekse ikrahi-mülci meselesi iyice kavranmadan ve şartlarına riayet etmeden, hiçkimsenin kalkıp bu iki meseleyi yapacagı cürüm ve isyanına kılıf olarak istismar etmeye asla hakkı yoktur.


" Insanları Allah yoluna çagıran, dogru dürüst işler işleyen ve ben müslümanlardanım diyenden daha iyi sözlü

kim olabilir? " Fussilet/33


7- Hükümet oldukları takdirde Hakimiyyet Kayıtsız ve şartsız Allahındır,ayetlerini birtarafa itip, Hakimiyyet
milletindir mantık ve sistemiyle icraat edip halkı yönetmek,yani küfrün ve kafirin kanunlariyla idare ve icraat-
ta bulunmak.Halbuki bu tutum kafirliğin ta kendisi'dir.Allahın indirdikleri ile hükmetmeyenler kafirlerin ta ken-
dileri'dir" diye buyuran hakimi mutlak olan rabbimiz'dir.Şu hakikat asla unutulmamalı'dırki,hz.kuran müminler
için hem ibadet ve hemde bir kanun kitabı'dır.Anayasamız kur'andır.
Şeriat kanunları yani hakimi mutlak olan rabbimizin emir ve nehiyleri dururken,batıdan getirilme ve karma
kanunlar olan şirk ve küfür kanunlarıyla icraat ve idarede bulunmak şirk ve küfrün ta kendisi'dir.

"Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir.Bu, dosdoğru dindir, fakat insanların çogu bilmezler." -Yusuf/40-


“Ey Muhammed! Dogrusu, insanlar arasında Allahın sana gösterdigi gibi hükmedesin diye Kitabı sana hak olarak
indirdik; hakkı gözet, hainlerden taraf olma.” -Nisa/105-

''O halde insanlardan kork-mayın, benden korkun, âyetlerimi hiçbir değerle değiştirmeyin: Allah'ın indirdigi ile
hükmetmeyenler, işte onlar kâfirlerdir.” Maide/44

“Ey Muhammed! Kur’an'ı, önce gelen Kitabı tasdik ederek ve ona şahit olarak gerçekle sana indirdik. Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet; gerçek olan sana gelmiş bulunduğuna göre, onların heveslerine uyma.'' Maide/48


“Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm
veren kim vardır?” Maide/ 50

Milletvekillerinin, zikretdigimiz bunca şirk ve cürümleri apaçık ortada iken,bunlara ve bunların mensubu bulun- dukları partilere oy vermek suretiyle,ilahlığa ve şirke kolları sıvıyan bu şahıs ve kurumları o makamlara vekalet
vererek gönderen seçmenlerin fıkhi ve itikadi durumlarını aklı selim olan zevatın vicdanlarına bırakıyorum.

Hadisi serifde:"Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah'a
hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse o da cennete girecektir"buyurmustur.(Müslim)

Resulu ekrem (s.a.v) buyurduki:" Size iki şey (emir) bırakıyorum,onlara sarıldığınız müddetce asla delalete
düşmezsiniz; Allahın kitabı ve benim sünnetlerim." ( ImamMalik/Muvatta )م٠هارون ابوانصار العينتابي

M.Harun ebu Ensar el Ayıntabi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen