Dienstag, 28. Dezember 2010

Et Meselesi ve Netice

HALKI ZAHIREN MÜSLÜMAN OLAN,ANCAK DEVLET IDARESI TAGUTI VE GAYRI
ISLAMI OLAN ÜLKELERDEKI KESILEN ETLERIN DURUMU.... < Muhtasar >

بسم الله الرحمن الرحيم


Maide/5 *.... اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

„Bugün size bütün temiz ve iyi nimetler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri, size
helâldir, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir.“ ( Maide-5 )

Bu ayeti kerimenin mefhumu muhalifi olarak anlaşılan; hiç bir semavi kitaba mensub olmayanların
taamları yani kestiklerinin yenilemeyeceği'dir.Ehli Kitabın dışında kalan;Müşriklerin,Mecusilerin,Mür-
tedlerin ve Ataistlerin kestikleri hayvanların yenmesi caiz'değildir. (Kaynak;Tefsir ve Fıkıh kitapları.)
Şimdi; Küfür ve şirk kanunlarıyla yönetilen,ancak halkı zahirde müslüman olan ülkelerde misal ola-
rak memleketimiz olan Türkiye'yi verecek olursak,işte böyle ülkelerde bu gün maal esefin halkın kahir
ekserisi bu tip şirki ve Tağuti idareleri tasvip edip savunmakta'dırlar.Elbette burada cehalet büyük rol -
oynamakta'dır.Buna rağmen müslüman olduklarını iddia etmekte'dirler.Malum olunduğu gibi fıkıh kit-
taplarımızda müşriklerin kestiklerinin yenemeyeceği zikredilmekte'dir.Ki,bu yukarıda ki ayeti kerime-
den'de anlaşılmaktadır.Hiç şüphesiz cahiliye devrindeki müşrikler kesecekleri hayvanları dikili taşla-
rı ve putları önünde ve yine o putlarının adlarını yüksek sesle anarak kesiyorlardı.

„O size ancak meyteyi, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası için kesileni haram kıldı.“Bak/173

Cahiliye dö­neminde Araplar putlar adına hayvanlarını kesiyorlar ve: "Lât ve Uzza adına" diye seslerini yükseltiyorlardı. İşte bu din ve tevhid ilkesini korumak ve Allah'ı tazim etmek kastıyla haram kılınmıştır. İhlâl (yüksek sesle adı anmak): Sesi yükseltmek demektir. Cahiliye dönemi Arapları ilâhları için kestiklerinde onları yüksek sesle anıyorlar ve "Lât adı­na, Uzza adına" diyorlardı. Daha sonra hayvan kesen herkese adına kestiği zatın adını açıkça zikretsin veya zikretmesin (aynı kökten gelen) Muhil adı verilirdi. -Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir / Ayrica; Ser'i fetvalar/M.Mahluf,c.1-

Allah'tan başkasına haykırılmış olmak demek, Allah'tan başkasının ismi anılarak kesilenler demektir. Bununla beraber kaydı, "Kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanları yemeyin. Çünkü onu yemek, yoldan çıkmaktır." (En'âm, 6/121) buyruğu gereğince bilerek Besmele'yi terketmenin; aynı şekilde Mâide sûresinin 3. âyetindeki "Putlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla şans
aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (insanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir)" buyruğu gereğince putlar üzerine kesilen hayvanlar ile kumar kısmetlerinin de "Allah'tan başkası adına kesilenler" kabilinden olduğuna işarettir. -Hak Dini Kuran Dili /M.Hamdi Yazir.-

Yine İmâm Şafiî «Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu, bir fısktır.» âyetini Allah'tan başkası adına boğazlananlara ham­letmektedir. Böylece bu âyet: « Ey Muhammed! De ki: "Bana vahy olunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti ki pistir ve günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum;» (En'âm, 145)
âyeti gibidir. Atâ'dan rivayetle «Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin.» âyeti hakkında İbn Cüreyc şöyle demektedir: Allah Teâlâ, Kureyş'in putlar adına boğazlamış olduklarını ve mecûsîlerin boğazladıklarını yasaklıyor. İmâm Şafiî'nin girdiği bu yol kuvvetlidir. - Tefsiri Ibni Kesir-
Safii'ler Enam 121 ayeti kerimesi hakkinda söyle demekte'dirler;
Ayet-i kerimeden maksat, putlar adına kesilendir. Bu yüzden Allah'ın adının anılması terk edilerek kesilmiş bir kimse fasık değildir. Yüce Allah ise, "Çünkü bu bir fisktır" diye buyurmaktadır. Ayrıca Yüce Allah putlar için kesilenlerden yiyen ve bunlara razı olanı müşriklikle nitelendirmiştir. "Ve çünkü bu bir fısktır" buyruğu Allah'tan başkası adı anılarak kesilmiş olanlara hastır. Buna delil ise bir diğer ayet-i kerimedir: "Yahut Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş bulunan bir fısk..." (En'âm, 6/145).
-Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir-

- De ki; "Bana vahyedilen ayetlerde ölü hayvandan, akar kandan, somut bir pislik olan domuz etinden ve sapıkça Allah'dan başkası adına boğazlanan hayvanlardan başka hiçbir hayvanın yenmesinin yasaklandığını görmüyorum.“ Enam-145
--Burada kastedilen, "puta tapan müşrik birinin putu ve tanrıları için kestiği ve üzerine putunun adını andığıdır. Bu şekilde kesmek yoldan sapmaktır çünkü. Yüce Allah bunu yasaklamış ve haram kılmıştır. Kendisine inananları bu şekilde kesilen bir hayvanı yemekten menetmiştir. Çünkü bu hayvan murdardır." - Fizilali kuran-

Imami Şevkani şöyle diyor;Kesen kişi eğer hayvanı keserken put üzerine değilde Allahın ismini anarak
islami usullere göre keserse bu kestiği yenir.Yenilmez diyenlerin ellerinde hiç bir delil yoktur.Iddia
edilen icma ise (Müşriklerin kestiklerinin haram olduğu hakkındaki icma)putlar üzerine kesilenler hak-
kinda'dır.“ -Seylül-Cerrar sh.64-

Günümüz ilim adamlarından Alaaddin Palevi;“Benim düşünceme göre namaz kılıp,oruc tutan,islamın bir çok ahkamını uygulayan ancak küfür ve küfür ehlini destekleme neticesinde şirke düşen kişilerin islami usullere uygun olarak kestikleri hayvanların eti yenir.Çünkü bu kimseler putların üzerine kesmi
yorlar,besmele çekiyor ve baskalarının adınıda anmuyorlar.Islami usullere göre kesiyorlar. Müşrikler
Allahın adını anmaz putların adlarını anarak keserlerdi.“demektedir. - Mühim Soruların Cevabı-

Ayrıca Zeyd bin Amır bin Nufeyl kıssasında'da bu meseleye işaret vardır.İmamı Buharinin rivayet etti-
ği kıssa şöyle;Zeyd,Hz.İbrahim (a.s)in dini üzere olan bir Hanifti ve Allah resulunun (s.a.v) risaletinden kısa bir zaman önce yaşamış olan bir zat idi.Putlara asla tapmayan ve şirkten uzak duran,peygamber'in
(s.a.v) tek bir ümmet gibi diriltileceğini bildirdiği bir kişiydi.Allah resulu kendisini görmüştü.Bir gün
Zeyde putlar için kesilen kurbandan oluşan bir sofra sunulduda o bu sofradan yemekten kaçındı ve on-
lara;'' Ben sizin ortak koştuklarınız için kestiklerinizden yemeyeceğim.(Onları kınayarak)koyunu Allah yarattı,ona gökyüzünden su indirdi,yerzüyünde onun için bitki çıkardı.Sonra siz onu Allahın ismi dışın
da birşeyle,inkar etmek ve kendisi için kestiğiniz şeyi yüceltmek için kesiyorsunuz.''diyordu.

Malum olduğu gibi müşrikler hayvanı putlarının önüne yatırıp,''Bismil-Lati,Uzza veya Hubel vs.demek
suretiyle seslerini yükseltirler ve işte bu şekilde Allahın yüce isminin dışında bir takım isimleri telaffuz
ederek keserlerdi.(bak.et-Tefsirul Münir/Zuhayli)

Binaen aleyh,Fıkıh kitaplarındaki ''Müşriklerin kestikleri yenmez,haramdır''ifadesi;Allahın isminin gayrisindeki isimleri zikrederek putlar üzerine kesilenler kastolunmuştur.Başka bir ifadeyle; ''Müşriklerin kestikleri haramdır'' hükmü ''Putlar üzerine kesilen'' illetine bağlanmaktadır.
HULASAYI KELAM VE NETICE : < Muhtasar >

Idaresi,yönetimi şirki ve küfri olan ancak islam ahkamının kısmende olsa icrası mümkün olan ve halkı zahirende olsa islam ve müslüman olan ülkelerde ( Türkiye vb.gibi ) Netıce ve çare:

1- Şirki ve şirkin her nev'ini reddetmiş olan ve uzak duran muvahhid müminlerin kestiklerini tercih et
mek ve yemek en doğru ve en sıhhatli yoldur.Takvaya en uygun olanda zaten budur.

2 Ikinci olarak,haliyle ve kavliyle zahiren müslüman olduğuna şahit olduğumuz bir kişinin besmele ve
islami usullere göre kesdiğini ( Şirk ve küfrüne şahit olmadığimiz kişilerin ) yemek ve tercih etmek.

3-Yukarıda zikrettiğimiz ayet,tefsir ve ulemanın görüş ve açıklamalarına binaen diyoruzki;
Cahiliyye dönemindeki müşrikler tefsirlerde'de gördüğümüz gibi kestikleri hayvanları putlarının
önüne yatırıp,yine onların adlarını yüksek sesle anmak suretiyle kesmekte idiler.Şöyle özetleyecek
olursak;Allahın yanısıra putlara tapmak suretiyle başka ilahlar edinmek,o putlarına saygı ve tazimle,
önlerine yatırdıkları hayvanları putlarının adını yüksek sesle anmak suretiyle kesmekte'dirler.
Şimdi, günümüz insanlarına baktığımız ve mukayese yaptığımızda karşımıza farklı bir tablo çıkmak-
ta'dır.Her ne kadar bilerek veya bilmeyerek birtakım hususlarda şirke düşmekte iselerde,Allaha,resu-
na inandıklarını ve iman ettiklerini söylemekte,kesecekleri hayvanı islami usullere göre ve besmele
çekerek kesmekte'dirler.Putların önünde ,putların adlarını anarak kesmemekte'dirler.Aralarındaki
fark;cahiliye devrindeki müşrikler islamı inkar ediyor,Allah resulunu ve kuranı inkar ediyor vehayvan
larını putlarının önünde onların adlarını zikretmek suretiyle kesiyorlardı.Şunu peşinen söyleyelimki,
zikrettiğimiz bugünkü toplumun islam ve iman iddialarının kendilerini içinde bulundukları şirk ve
ve küfürden kurtaracağını söylemek istemiyoruz.Ancak kestikleri hayvanları yemenin caiz ve he
lal olacagını söyleyenlerin bu görüşlerinide ciddiye almak ve bir ruhsat olarak görmenin gerekliliği-
ne dikkatleri çekmek istiyoruz .En sıhhatlisini ve takva olanını yukarıda 1 ve 2 maddelerde zikrettik.م٠هارون ابوانصار العينتابي

M.Harun ebu Ensar el-Ayıntabi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen